MAKATELI

ḼIKATELI                                                   - ṰHALUTSHEDZO

Tshifhango                                                   - Mvula i naho na matombo matshena
Tanzhe                                                        - Ṅwana wa u thoma u bebwa mudini
Khundavhalai                                               - Ṅwana a sa thetshelesi vhabebi
Mabokoliko                                                  - Mavhele o sinaho
Phalaphathwa                                              - Musidzana a sa athu u tunga madamu
Mugoba                                                       - Ṋowa ya thavha
Galatshane                                                  - Sefo i bvisaho na mase
Dzothwa                                                      - Kholomo ya nduna ya muvhala wa lutombo
Mutakulo                                                      - Halwa vhu nwiwaho nga vhasidzana na vhaṱhannga
Gulu                                                            - Mashonzha a u thoma u batwa

Comments

I enjoy every one of the content, I must say i appreciated, I would really like more details concerning this, due to the fact it is extremely great., Thank you regarding revealing. custom writing essay

You share the diverse sort of the data in this article and intriguing to know this information. nursing homework writing service, I truly respect you since you share the great quality data.